Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

A.M.G. Finanse współpracowało ze Szpitalem od listopada 2008 roku do sierpnia 2011 r.

A.M.G. Finanse opracowało Plan Naprawczy dla Szpitala i nadzorowało proces
wdrażania jego założeń.

A.M.G. Finanse wspomagało Szpital w przedmiocie zarządzania zobowiązaniami. Dzięki wiedzy i doświadczeniu spółki rozwiązany został problem prowadzonych postępowań egzekucyjnych, co uchroniło Szpital przed groźbą niewypłacenia poborów oraz znacznymi kosztami komorniczymi.

 

 • Przy wsparciu A.M.G. Finanse Szpital zawarł porozumienia w przedmiocie spłaty z ponad 400 podmiotami. Poczynione kroki pozwoliły rozłożyć w czasie spłatę zobowiązań wymagalnych, umorzyć zobowiązania odsetkowe z tytułu zwłoki w zapłacie (ok. 655 tyś. zł), zapobieżyć występowaniu wierzycieli na drogę postępowań sądowych i egzekucyjnych (uzysk ok. 2 mln zł) oraz zawrzeć porozumienia obejmujące już zapadłe orzeczenia sądowe w celu zapobieżenia egzekucjom komorniczym (uzysk ok. 750 tyś. zł).
 • Zabezpieczenie Szpitala od strony wierzycieli cywilnoprawnych pozwoliło firmie A.M.G. Finanse na przygotowanie harmonogramu obsługi zaległych składek do ZUS oraz na wystąpienie przez Szpital z wnioskiem o zawarcie warunkowego układu ratalnego w przedmiocie spłaty składek w 144 miesięcznych ratach.
 • Dzięki ułożonym na nowo relacjom z kontrahentami Szpitala i odbudowaniu ich zaufania udało się przygotować projekt obsługi zobowiązań cywilnoprawnych w oparciu o zewnętrzne źródło finansowania – kredyt bankowy. Uzyskane w ten sposób środki wykorzystane zostały subsydiarnie, jako fundusz wsparcia (a nie zastąpienia) dla bieżących przychodów z NFZ.
 • W zakresie optymalizacji kosztów ponoszonych w procesie wytwarzania usługi medycznej A.M.G. Finanse wdrożyło narzędzia służące wprowadzeniu zasad budżetowania w komórkach medycznych Szpitala, co doprowadziło do obniżenia kosztów bezpośrednich na przestrzeni 2009 roku o ponad 2 mln zł (obniżenie kosztów o 8% w stosunku do 2008 r.) oraz dalsze obniżenie w I kw. 2010 roku o kolejne 450 tyś. zł w stosunku do I kw. 2009 r.
 • A.M.G. Finanse wspierało Dyrekcję w negocjacjach ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu. Zawarto porozumienie skutkujące obniżeniem wynagrodzeń o 15% we wszystkich grupach zawodowych oraz wyrażeniem zgody na redukcję poziomu zatrudnienia w każdej z grup o 5%. W 2009 roku osiągnięty w wyniku tych działań uzysk wyniósł ok. 10 mln zł w odniesieniu do kosztów roku 2008.

Kompleksowo prowadzone przez A.M.G. Finanse działania restrukturyzacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie pozwoliły w latach 2008 – 2009 ograniczyć stratę w działalności podstawowej placówki z 36 mln zł do 3 mln zł. 

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

A.M.G. Finanse współpracuje ze Szpitalem od maja 2008 roku.

Przyczyną rozpoczęcia współpracy była wyjątkowo trudna sytuacja finansowa Szpitala.

A.M.G. Finanse:

 • Przeprowadziło analizę finansową i na jej bazie opracowało strategię w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, szczególnie wobec ZUS.
 • Skutecznie przeprowadziło proces pozyskania finansowania zewnętrznego z rynku pozabankowego.
 • Wspierało Szpital w negocjacjach z ZUS – dzięki temu i pozyskanym środkom finansowym Szpital zawarł warunkowy układ ratalny z ZUS na 144 miesięczne raty.
 • Działania A.M.G. Finanse pozwoliły zakończyć postępowanie egzekucyjne prowadzone przez ZUS, zahamować rosnące koszty finansowe wynikające z naliczania odsetek skarbowych, jak również uniknąć kosztów egzekucji komorniczej wynoszących ok. 2,5 mln zł; rozwiązanie problemu obsługi zobowiązań publicznoprawnych pozwoliło na przeprowadzenie skutecznego procesu negocjacji spłaty zobowiązań wobec cywilnoprawnych kontrahentów Szpitala.

A.M.G. Finanse świadczy na rzecz Szpitala usługi w zakresie:

 • Doradztwa strategicznego w zarządzaniu wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publiczno- i cywilnoprawnymi, jak również nadzoru, podejmowania i prowadzenia negocjacji w zakresie restrukturyzacji finansowej.
 • Bieżącego doradztwa w zarządzaniu działalnością podstawową Szpitala, monitorowania kosztów oraz podejmowania niezbędnych działań zmierzających do ograniczenia kosztów i zbilansowania bieżącej działalności.
 • Współplanowania comiesięcznych wydatków mającego na celu efektywne wykorzystanie otrzymywanych środków finansowych z NFZ.
 • Pośrednictwa w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
 • Opracowania modelu budżetowania w komórkach medycznych Szpitala w celu kontroli i racjonalizacji kosztów wytworzenia świadczeń medycznych.
 • Pozycjonowania struktury oraz poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb Szpitala.

W wyniku działań podjętych przez A.M.G. Finanse zadłużenie Szpitala jest kontrolowane i pozwala na jego niezachwiane funkcjonowanie. Dzięki temu w ostatnich trzech latach osiągnął on zysk z bieżącej działalności.

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

A.M.G. Finanse współpracowało ze Szpitalem od listopada 2010 r. do września 2011 r.

W tym czasie:

 • Opracowało koncepcję programu restrukturyzacyjnego obejmującego m.in. analizę kosztów i przychodów oferowanych usług oraz optymalizację gospodarki lekowej i magazynowej.
 • Doradzało w zarządzaniu wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publiczno-i cywilnoprawnymi oraz podjęło działania zmierzające do zawarcia warunkowego układu ratalnego spłaty zobowiązań względem ZUS.
 • Nadzorowało, podejmowało i prowadziło negocjacje w zakresie restrukturyzacji finansowej.
 • Doradzało w zarządzaniu działalnością podstawową, monitorowaniu kosztów oraz podejmowaniu niezbędnych działań zmierzających do zbilansowania bieżącej działalności Szpitala.
 • Współplanowało comiesięczne wydatki Szpitala w celu jak najefektywniejszego wykorzystania środków finansowych otrzymywanych z NFZ oraz innych źródeł.
 • Ograniczono koszty rodzajowe (licząc rok do roku) o 2 mln zł.
 • Wynik finansowy (licząc rok do roku) uległ poprawie o ponad 3 mln zł.

 

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

A.M.G. Finanse współpracowało ze Szpitalem od lipca 2011 r.

W tym czasie:

 • Opracowało koncepcję programu restrukturyzacyjnego obejmującego m.in. analizę kosztów i przychodów oferowanych usług oraz optymalizację gospodarki lekowej i magazynowej,
 • Doradza w zarządzaniu wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publiczno-i cywilnoprawnymi,
 • Nadzoruje, podejmuje i prowadzi negocjacje w zakresie restrukturyzacji finansowej,
 • Doradza w zarządzaniu działalnością podstawową, monitoruje koszty oraz podejmuje niezbędne działania zmierzające do zbilansowania bieżącej działalności Szpitala.

Wynikiem podejmowanych działań było (licząc rok do roku):

 • Ograniczenie kosztów rodzajowych w I kw. 2012 r. o ponad 700 tys. zł przy jednoczesnym wzroście przychodów o ponad 400 tys. zł,
 • Ograniczenie kosztów zużycia materiałów i energii w I kw. 2012 r. o ponad 11%,
 • Poprawa wyniku finansowego w I kw. 2012 r. (licząc rok do roku) o ponad 1,1 mln zł,
 • Osiągnięcie w I kw. 2012 r. dodatniego wyniku finansowego netto (po odliczeniu kosztów amortyzacji).

Jednolity Wspólny Zakładowy Plan Kont dla wszystkich Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których Podmiotem Tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, Świętokrzyskiego i Pomorskiego

A.M.G. Finanse rozpoczęło współpracę z Samorządami Województw od stycznia 2012 r. W tym czasie:

 • Dokonało oceny Zakładowych Planów Kont we wszystkich SP ZOZ podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego, Świętokrzyskiego i Pomorskiego,
 • Opracowało Jednolity Zakładowy Plan Kont dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych danemu Samorządowi Województwa wraz z pisemnymi zasadami księgowania wybranych pozycji i operacji gospodarczych,
 • Opracowało zasady jednolitej sprawozdawczości oraz uszczegółowiło wzory bilansu i rachunku zysków i strat wraz ze stworzeniem słownika dla poszczególnych pozycji.

Dzięki podjetym działaniom, możliwe stało się agregowanie i generowanie tożsamych danych we wszystkich Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których Podmiotem Tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, Świętokrzyskiego i Pomorskiego. 

Spółka A.M.G. Finanse przygotowywała i koordynowała proces utworzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego grupy zakupowej oraz wynegocjowała nowe, znacznie korzystniejsze warunki zakupu energii.

W toku czynności przygotowawczych zebrano i przeprowadzono analizę umów dystrybucyjnych oraz kosztów zakupu energii za lata 2011 – 2012 dla 76 podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego, miast, gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych a także innych podmiotów współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla stworzonej grupy zakupowej zebrano dane, zweryfikowano dokumenty, sporządzono analizy zużycia energii i cen w poszczególnych taryfach oraz przeprowadzono negocjacje korzystając z opracowanych, skutecznych metod.

Przygotowano niezbędne dane i dokumenty potrzebne do zawarcia porozumień pomiędzy uczestnikami grupy zakupowej i dystrybutorem energii.

Poprzez wykorzystanie dźwigni wolumenu obniżone zostały koszty zakupu energii o 17,54%, co w skali roku spowoduje oszczędności na poziomie 1 350 000 zł.