Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach wieloletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą naszych konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Celem wprowadzania rozwiązań proponowanych przez A.M.G. Finanse jest odzyskanie płynności finansowej placówek ochrony zdrowia, usystematyzowanie i spłata ich zadłużenia, a w przyszłości osiągnięcie rentowności w zakresie działalności podstawowej.

 •  Analiza i ocena bieżącej sytuacji organizacyjnej, prawnej oraz finansowej SP ZOZ
 • Programy naprawcze
 • Nadzór nad realizacją procesu restrukturyzacji
 • Pośrednictwo w poszukiwaniu źródeł finansowania procesów restrukturyzacyjnych
 • Doradztwo w zarządzaniu
 • Doradztwo w negocjacjach z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi
 • Doradztwo w zakresie przekształcania SP ZOZ w spółkę prawa handlowego
 • Doradztwo prawne

 

 

 • Opracowanie zasad jednolitej sprawozdawczości dla wszystkich podległych SP ZOZ
 • Tworzenie kompatybilnych Zakładowych Planów Kont dla placówek ochrony zdrowia
 • Przygotowanie ujednoliconych słowników (katalogów) asortymentowych  dla  wszystkich podległych SP ZOZ
 • Budowanie spójnej strategii zarządzania SP ZOZ podległym jednostkom samorządu terytorialnego
 • Analiza i ocena bieżącej sytuacji organizacyjnej, prawnej oraz finansowej przedsiębiorstw, dla których właścicielem pozostają jednostki samorządu terytorialnego
 • Doradztwo w zarządzaniu podmiotami zależnymi od jednostek samorządu terytorialnego w celu poprawy wydajności oraz efektywności ich funkcjonowania, w szczególności zarządzania stroną kosztową
 • Programy naprawcze, wdrażanie oraz nadzór nad realizacją procesu restrukturyzacji
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania oraz udzielanie poręczeń dla realizacji procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz obsługi zadłużenia
 • Zarządzanie długiem
 • Analiza i ocena bieżącej sytuacji organizacyjnej, prawnej oraz finansowej przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem zależnym w celu poprawy wydajności oraz efektywności jego funkcjonowania, w szczególności zarządzania stroną kosztową
 • Programy naprawcze, wdrażanie oraz nadzór nad realizacją procesu ich restrukturyzacji
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania oraz udzielanie poręczeń dla realizacji procesów inwestycyjnych

Element scalający jednostki o zbliżonym profilu działalności w jednego, Głównego Zamawiającego. Zorganizowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy jednostkami o zbliżonym profilu działalności, zmierzającej do określenia wspólnych potrzeb asortymentowych. Pozwala na znaczne obniżenie kosztów zakupu towarów lub usług oraz wymusza większą konkurencyjność wśród Wykonawców.

Benchmarking – praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez dany podmiot ze stosowanymi przez inne podmioty uważane za najlepsze w analizowanej dziedzinie.

Benchmarking jest ciągłym i usystematyzowanym procesem pozwalającym wskazać, zrozumieć oraz zaadaptować praktyki stosowane przez konkurentów w celu polepszenia wydajności pracy, organizacji oraz utrzymywania jak najlepszych wyników.

Rodzaje benchmarkingu:

 • wewnętrzny – szukanie najlepszych elementów zarządzania w danym podmiocie i wzorowanie się na nich
 • zewnętrzny (zwany też konkurencyjnym) – porównywanie z konkurentami w ramach własnej branży
 • funkcjonalny – szukanie wzorca w innych firmach realizujących tę samą funkcję